Titus Brandsma Tijdingen

6 - 20 mei 2018

 

Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl

Pastor.Teubner@tb-parochie.nl

 

13 mei Zevende zondag van Pasen – Joh 17, 11-19

In het evangelie van deze zondag bidt Jezus tot zijn Vader: ‘Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt. Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart vanuit het kwaad.’ Meestal wordt er vertaald: ‘dat Gij hen bewaart voor het kwaad’, maar er staat: ‘vanuit’. Jezus bidt zijn Vader dat Deze ons bewaren zal vanuit het kwaad - en niet van het kwaad! Dat bidden wij ook met de woorden van het Onze Vader: ‘Laat ons niet blijven in de beproeving, maar red ons vanuit het kwaad.’ Het kwaad is niet iets op zichzelf, iets dat je verkeerd doet of zegt. Het kwaad in de Bijbel is dit ene: dat wij niet toegekeerd staan naar God, maar afgekeerd leven van Hem, en op eigen kracht. Dat is het kwaad waaruit God ons telkens weer redden zal en waarom Jezus tot Hem bidt: ‘Vader, dat Gij hen bewaart vanuit het kwaad.’

‘Bewaren’ heeft meerdere betekenissen. In ‘bewaren’ zit ook het woordje ‘waar’. De oorspronkelijke betekenis van ‘waar’ is: wat aan iemands zorg en verantwoordelijkheid is toevertrouwd, wat tegenover diegene zijn waardigheid en waarde kan ontplooien. Jezus bidt hier zijn Vader over ‘hen die Gij Mij gegeven hebt’ te waken. Hij bidt zijn Vader dat Hij ons, die aan Hem zijn toevertrouwd, te behoeden en tot waarheid te brengen. Want ‘waar’ betekent ook: wat werkelijk is, onvervalst, zonder schijn, écht, wezenlijk. Dat de Vader ons toch bewáren zal:  be-waar-heid hen, Vader, breng de waarheid van hen die aan Mij gegeven zijn aan het licht.

Dat kan de Vader alleen maar, als wij ons weer laten keren tot Hem. Want hierin komen wij steeds weer terecht: in de gerichtheid op onszelf en zo in de afgekeerdheid van God. Dát is het kwaad waaruit wij steeds weer gered moeten worden, elke dag weer. Jezus weet: dat kunnen wij niet zelf en op eigen kracht. Daarom bidt Hij zijn Vader ons te bewaren. Dat wij ons toevertrouwen aan zijn bewaring, Hem daarvoor danken, en ons laten omvormen tot wat Hij is: Bewaring!

20 mei : Pinksteren Joh 15,26-27 ;  16, 12 -15

Een van de vele namen van de Heiige Geest is de Helper.  Daarmee is niet bedoeld dat hij het hulpje is van Jezus of van de Vader.  Hij wordt ons gegeven als Helper van Godswege aan onze zijde. Het Griekse woord is Paracleet, letterlijk vertaald : advocaat.  De Geest staat ons bij.  Hij zal ons bijstaan in het zoeken en vinden van de waarheid . Hij zal ons bijstaan in het getuigen van de waarheid.  Bij waarheid denken we vaak allereerst of de zaak wel klopt. Stemmen de feiten overeen met wat we ervan zeggen? Wij begrijpen waarheid als vanzelf als een natuurkundige of wiskundige waarheid. Maar als we zeggen dat een bloeiende kersenboom mooi is, dan is dat ook waar. Maar op een heel andere manier. Het is waar omdat het overeenkomt met onze smaak. Meer nog:  het doet ons goed een kersenboom in bloei te zien. We worden er vrolijk van.  De waarheid waar het evangelie volgens  Johannes het over heeft is weer een andere waarheid. Het gaat hierom het ontdekken wat Jezus’ boodschap voor ons is en wie Jezus zelf is. Jezus’ boodschap is kort gezegd:  God is liefde.  Ontdekken we iets van God in alles en iedereen van wie we houden?  Jezus zelf is uit liefde voor ons aan het  kruis gestorven. Kunnen we ooit ten volle begrijpen hoe iemand zo kan liefhebben dat hij zijn leven geeft? Waarheid is op zoek gaan naar het meest wezenlijke van wie Jezus voor ons wil zijn.  Dat levert nooit een wiskundige zekerheid op.  Een ander kan het altijd in twijfel trekken. Maar wie gelooft, zich met hart en ziel aan Jezus toevertrouwt, kan er volkomen zeker van zijn dat hij geholpen wordt in zijn zoektocht en in zijn getuigenis.  Daarvoor ontvangen we de Helper, de Parakleet. Deze helpt ons steeds beter te zien wie Jezus is en wat zijn boodschap voor mij vandaag is.  Ons geloof in Jezus is altijd een groeiend en zich verdiepend geloof als we een beroep doen op de Geest die onze Helper is.

 

Week Nederlandse Missionaris ( deurcollecte op Pinksterzondag)

De apostelen zijn vanaf Pinksteren wereldwijd gaan vertellen wie Jezus voor hen was. Het is het wonder van het christendom dat de beweging van Jezus die met twaalf man begon nog steeds aantrekkelijk is zodat wereldwijd mensen zich erbij aan sluiten.  Dat heeft te maken met het echt van binnenuit getuigen dat Jezus voor jou de weg, de waarheid en het leven is.  Mensen die dit geloof handen en voeten geven zijn onder anderen missionarissen. Vanuit hun geloof In Jezus en in het Rijk Gods dat komen gaat,  gaan zij de strijd aan tegen armoede en onrecht. Samen gaan zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt. Deze mensen verdienen onze bijstand: ons gebed, ons mee leven, onze financiële steun.

Pinksteren IS oecumene.

Er staan helaas muren tussen de kerken. Maar de murene reiken zeker niet tot in de hemel. Op Pinksteren zien we de Vogel Geest over onze gemeenschappen heen vliegen.  Als wij met die Geest mee bewegen dan zijn de muren ook voor ons geen grenzen meet. Vandaar het initiatief van de Raad van Kerken Oss. De Raad van Kerken nodigt gelovigen van alle kerken in Oss uit elkaar op Eerste Pinksterdag omstreeks 11.30 uur te ontmoeten op het kerkplein van de Paaskerk. Wij zijn dan aangestoken door de Heilige Geest in een feestelijke viering in de eigen kerk.  Net als de apostelen willen wij die begeestering uitdragen door erop uit te gaan en elkaar te ontmoeten.  In de Handelingen van de Apostelen sluiten op  één dag drieduizend mensen zich aan bij de beweging van Jezus. Als wij de driehonderd halen….. zou dat een mooie Pinksterwonder zijn!   We ontsteken een Pinkstervuur, zingen een  Pinksterlied, wensen elkaar een vruchtbaar Pinksterfeest toe en krijgen een geestrijke drank aangereikt. Het zal u enige moeite kosten de koffie in eigen gemeenschap te laten staan. Maar deze Pinksterontmoeting is dat zeker waard. U kunt het zelf ervaren!

Symposium 18 mei  13.30 – 17.15

Het thema luidt : Geloven gaat door. Als de leerlingen van Jezus na zijn dood bijeenzitten weten ze eigenlijk niet goed wat ze moeten doen. Hebben ze er goed aan gedaan Jezus te volgen en hun toekomst in zijn handen te leggen? In de verhalen horen we over twijfel, over teleurstelling en over verlangen naar terugkeer in het oude bestaan. Petrus zegt:  ik ga (weer) vissen! Enkele anderen zeggen: “Wij gaan mee”.

Is Jezus’ project ‘Rijk Gods’ mislukt? Heel veel mensen vandaag hebben het gevoel dat het geloof stokt, dat zij de laatste generatie zijn, dat ‘de wereld ‘de overhand heeft en dat geloof in het Rijk van God dat hier begint en uitloopt in Gods duurzaamheid een illusie is. De apostelen waren bijeen en in hun midden Moeder Maria. Plotsklaps werden zij begeesterd, vervuld van Geest en nieuwe moed. Ineens beseften zij dat zij in Jezus’ naam verder moesten gaan met de verkondiging en met de realisering van het Rijk Gods.  Jezus’ beweging werd wereldwijd.  18 Mei hebben wij get symposium; 20 mei wordt het Pinksteren.  Geloof het: Geloven gaat door.  ( Graag opgave aan de pastorie of per mail: symposiumjozefkerk@gmail.com)

 

GOD REKENT OP ONS

God alleen kan geloof geven,
maar wij kunnen van hem getuigen.

God alleen kan hoop geven,
maar wij kunnen vertrouwen stellen in een medemens.

God alleen kan liefde geven,

maar wij kunnen leren een ander leren lief te hebben.

God alleen kan vrede geven,
maar wij kunnen eenheid zaaien.

God alleen kan kracht geven,
maar wij kunnen ondersteunen wie de moed verloren heeft.

God alleen is de weg
maar wij kunnen hem wijzen aan een ander.

God alleen is het licht,
maar wij kunnen het laten schijnen voor alle mensen.

God alleen is het leven,
maar wij kunnen anderen levenslust geven.

God alleen kan doen wat onmogelijk lijkt,
maar wij kunnen al het mogelijke doen.

God alleen is zichzelf voldoende,
maar Hij geeft er de voorkeur aan op ons te rekenen.

Kaarten voor de Jozefkerk

Donderdagmiddag 3 mei was hier een geslaagde bridge drive in de kerk met een opbrengst € 335, -  Dank aan de organisatie.

 

Op donderdagmiddag 12 juli zal er een Rikmiddag zijn voor de Rik spelers  in onze parochie. Adriaan van Laar en Rien van Leuken zijn de organisatoren. Ook dat zal best een gezellige middag worden.  U kunt zich opgeven bij de receptie van de parochie of per mail bij : pastor.buitendijk@tb-parochie.nl