Titus Brandsma Tijdingen 7

26 maart – 9 april 2017

Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl

Pastor.Teubner@tb-parochie.nl


….op weg naar Pasen ….

2 april : Vijfde zondag in de Veertigdagentijd

Als derde grote verhaal lezen we – na de Samaritaanse vrouw en de blindgeborene – de opwekking van Lazarus.

Ook in dit verhaal leidt de evangelist Johannes ons in in het mysterie van het geloof. Het geloof dat in de mens Jezus Gods ons persoonlijk  nabij is.  In dit verhaal ontmoeten we Jezus in zijn menselijke kanten.

Jezus is bevriend met Lazarus en zijn zussen Marta en Maria. Hij hield veel van hen en voelde zich bij hen thuis.

Nog voor Jezus bij het graf aankomt, ontmoet hij de bedroefde  Marta.  Zij spreekt haar geloof uit:  “Als U God iets vraagt zal Hij het U  geven”.  Jezus verzekert haar dat Lazarus verrijzen zal.  Maar dat is pas op de laatste dag!  Daar heeft Marta nu niets aan. Jezus nodigt haar uit tot geloof in zijn persoon: “Ik ben de verrijzenis en het leven.”  Marta antwoordt: “Ja, Heer, ik geloof dat u de Messias bent”.

Als hij bij het graf van Lazarus komt  dan huivert hij en raakt diep ontroerd.  Jezus huilt van verdriet om zijn dode vriend. Ook de omstanders weten dat Jezus veel van  Lazarus hield. Zij zijn benieuwd wat hij zal gaan doen. Jezus echter doet niets, maar zegt wel : “Neem de steen weg”. Dan bidt hij tot zijn Vader in de hemel. Hij begint zijn gebed  met het uitspreken van dankbaarheid.  Dankbaarheid omdat hij er op durft te vertrouwen dat God hem verhoren zal. Hij spreekt dat vertrouwen in Gods verhoring ook uit. Dan pas roept Hij : “Lazarus kom naar buiten!” En Lazarus komt!

‘Dankbaar vertrouwen dat God verhoren’ zal is de weg van gebed van Jezus.  Onze weg van gebed loopt vaak omgekeerd. Wij bidden om verhoring en schortten ons vertrouwen op en worden pas dankbaar als ons vertrouwen niet is beschaamd en ons verzoek is verhoord . Bidden vraagt om onvoorwaardelijke overgave aan God en om volledig vertrouwen. Dat is moeilijk voor ons.  Daarom nodigt Jezus ons uit met hem mee te bidden: Onze Vader.  Met Hem kunnen wij dat vertrouwen in God opbouwen.

 

Jezus biedt zich aan ons aan als levend water , het ware licht en het eeuwige leven.  Als wij Hem aanvaarden dan kunnen wij in de naderende Goede Week met Hem mee gaan.  Onze gehechtheid en overgave aan Jezus zullen beproefd worden door zijn kruis en lijden. Vooral door zijn Godverlatenheid aan het kruis.  Maar dankbaar voor het leven is Jezus aan God trouw gebleven ten dode toe. God heeft Hem verhoord op de dag die komen zal. De dag dat de donkere dood het licht niet meer verduisteren zal,  de dag van de óp lichtende Verrijzenis. Drie verhalen brengen ons bij de Goede Week. De week van het verhaal van dood en verrijzenis, van bevrijding en vernieuwing. Het verhaal dat God zelf  in de mens Jezus stralend aanwezig is.

 

9 april : Palmzondag. Begin van de Goede Week

 

Op palmzondag staat het bekende verhaal centraal van de intocht van Jezus met zijn leerlingen in Jeruzalem. Zittend op een veulen komt hij de stad binnen terwijl de mensen hem toezingen: ‘Hosanna – gezegend die komt in de Naam van de Heer.’ Hosanna betekent: red toch, bevrijd toch. De mensen in Jeruzalem, en wij met hen, hebben nood aan bevrijding. Zij verlangen naar een verlossing die zij niet zelf kunnen bewerken. Een redding die enkel maar komen kan van een mens die komt in de Naam van de Heer. Van een mens die met zijn eigen leven de Naam van God uitbeeldt. Die Naam van God, die betekent: mijn wezen is er wezen voor jou. Alleen van zo’n mens kun je redding verwachten. Jezus is zo’n mens. Zijn naam betekent: God die redt, God die bevrijdt, God die verlost.

Jezus heeft zijn naam met zijn leven waargemaakt. Hij is ‘de komende in de Naam van de Heer.’ Als een dienstknecht heeft hij zichzelf weggecijferd en zijn leven gegeven voor ons allen, om te gaan doen als hij. Paulus schrijft hierover in zijn brief aan de Filippenzen: ‘Laat onder u de gezindheid heersen die ​Christus​ ​Jezus​ had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een ​slaaf​ en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.’

Bij zijn laatste avondmaal zegt hij tot ons: ‘Doet dit om mij te gedenken’. Doet dit, dat is: breek je leven voor een ander en deel uit wat je zelf maar ontvangen hebt: vijf broden en twee vissen, een paar talenten, een mosterdzaadje…

Doet dit, dat is: aan een ander doen wat jij zelf zou willen, dat een ander aan jou zal doen. Vergeef zeventig keer zevenmaal. Geef de ander wat hij je vraagt. Wie die ander ook is. Gun elkaar het leven, maak elkaar het leven mogelijk.

Doet dit tot mijn gedachtenis. Dat is alleen maar mogelijk, als we ons met Jezus geheel en al toevertrouwen aan zijn Vader die ook onze Vader is. Alleen als we onszelf geheel en al vanuit Hem ontvangen, kunnen we breken en delen wat we ontvangen hebben. Als christenen zijn wij het lichaam van Christus. Zo worden wij door de Vader gegeven. Om zoals Jezus deed, onszelf te geven aan elkaar, om met elkaar om te gaan zoals hij deed: gunnend en bewarend en helend. Dat wij ontvangen wat wij zijn, en worden wat wij ontvangen: Lichaam van Christus.

 

Bisschop De Korte komt in Heesch spreken over Laudato Si’

29 maart 2017

Bisschop Gerard de Korte zal speciaal voor het dekenaat Oss-Ravenstein-Uden op woensdag 29 maart om 20.00 uur een inleiding houden over ‘Laudato Si'. In deze pauselijke encycliek staat de zorg die wij als bewoners van deze aarde hebben voor ons gemeenschappelijk huis en voor onze medewereldburgers centraal. De mens wordt niet gezien als heerser van de schepping, maar als dienaar ervan met een verantwoordelijkheid ten opzichte van al wat leeft, juist omdat hij toegerust is met bewustzijn. De ommekeer waartoe ‘Laudato Si’ oproept is ingrijpend: economie, politiek en maatschappij moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen. De lezing wordt gegeven in de dagkerk van de Sint Petrus’ Banden kerk te Heesch.  Iedere belangstellende is van harte welkom.

Met vriendelijke groet,  Annemie Bergsma , Pastoraal werkster

Met elkaar, Oss Tegen Armoede 29 Maart om  19.30

Raadzaal van het Gemeentehuis

PROTA is ruim 20 jaar actief op het gebied van het signaleren en bestrijden van armoede. Op woensdag 29 maart willen we een nieuwe naam en een nieuw gezicht presenteren. Een uitstraling die past bij de tijdsgeest van nu. Wij nodigen u uit voor een boeiend avondsymposium in de vorm van korte ‘TED-Talks’, 29 maart in de Raadszaal van het Gemeentehuis.

De inloop is om 19.00 uur en om 19.30 uur start het programma. Het einde van de verzorgingsstaat en de ontzuiling van onze maatschappij leiden steeds meer tot een participatiemaatschappij. Zelfredzaamheid is de kerngedachte hierbij. Maar inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat 40% van de mensen in armoede en schulden het niet alleen redt. Waar kunnen deze mensen nog op rekenen? Juist, op u en mij. Ook in Oss willen wij niet dat mensen buiten de boot vallen door geldgebrek of schulden. Wij willen dit actief signaleren, kijken waar het beter kan en moet. Dit doen we samen met de gemeente en de professionele- en vrijwilligersorganisaties.   Iedereen is welkom! We zien u graag 29 maart, 19.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis van Oss. Graag even aanmelden op rvannistelrooij@ziggo.nl of www.stichtingprota.nl

Met vriendelijke groeten, namens PROTA,  Mari Peters, Mia Vervoort, Ria van Nistelrooij

2 april : Onze Vastenbijdrage voor  Malawi.

Na de viering van zondag 2 april zal er een extra collectezijn voor Malawi. Malawi is een land in Afrika en grenst aan Zambia, Tanzania en Mozambique. Malawi is de huidige naam voor het voormalige Britse Protectoraat Nyasaland. Nyasa is de oude benaming voor het Malawimeer dat een groot deel van de grenzen van Malawi bepaalt. Malawi werd onafhankelijk in 1964 en heeft sinds 1994 verkiezingen waar meerdere partijen aan meedoen. Malawi is een van de armste landen ter wereld. De afwezigheid van delfstoffen, het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van thee en tabak op plantages, samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking maken de economische situatie dramatisch. Daaroverheen is de aidsepidemie gekomen, die een belangrijk deel van de economisch productieve middengeneratie heeft weggevaagd. Bescheiden lichtpuntjes zijn er echter ook.  Malawi als toeristische bestemming waarbij met name de uitzonderlijke vogelpopulatie, het Malawimeer en de ongerepte safarigebieden ingezet worden.   De educatie die langzaam voortschrijdt. De preventie tegen aids en andere ziekten. Met alle vooruitgang leeft toch nog 65 % van de bevolking van 18 miljoen mensen onder de armoedegrens.  Dar wil zeggen: niet voldoende eten, behuizing, medische verzorging en onderwijskansen.   Onze parochie zet zich in voor een basisschool in Blantyre, die geleid wordt door zusters.  Wanneer de basis goed is mag je hopen op een goed vervolg.

In de veertigdagentijd wordt onze aandacht gevraagd voor mensen in nood. Iets van onze welvaart afstaan om daar een begin van welvaart te kunnen maken!  Onze bijdrage en ons gebed zijn mensen in de Malawi tot steun.

Geloof dat iedere goed daad een positief effect heeft. Daarom geef met uw hart; geef gul.

4 april  : Bijeenkomst: Ouderen rond de Schrift.

14.00 - 15.30 uur.

 

We bereiden ons voor op de Goede Week. We lezen het evangelie  van de Intocht van Jezus te Jerusalem.

Welkom aan iedereen die bijbel wil leren lezen .

7 april 2017 Vrijwilligersavond Titus Brandsmaparochie.

Op deze avond willen we naar goed Brabants gebruik een gezellig feestje bouwen om elkaar te bedanken voor wat we in de afgelopen periode met elkaar hebben gedaan en hoe we samen kerk zijn geweest. Dat was in  het voorbije jaar niet altijd even makkelijk.  Samen kerk zijn vraagt van iedereen passen en meten, zich schikken en voegen, aanvaarden en los laten. Dat geldt voor hen die leiding geven en voor hen die zich in werkgroepen in zetten.  Onze bisschop roept ons op tot Bouwen in Vertrouwen. Alleen in Vertrouwen kunnen we samen Bouwen. Die sfeer van onderling vertrouwen is niet vanzelfsprekend. Daar moet aan gewerkt worden.  Door iedereen. Onze parochie heeft een goed en groot vrijwilligerskader. Daar mogen we elkaar dankbaar voor zijn.  Toch zijn er ook enkele zwakke plekken.  Met name door de leeftijd van velen. Velen zijn al jarenlang vrijwilliger. Maar ze zijn niet meer zo jong en vitaal als toen ze begonnen! Aanvulling door jongere krachten is van harte welkom.

Er liggen in de parochie ook nieuwe opgaven waar medewerkers voor nodig zijn. Het Bestuur van de parochie is bezig een  vacature lijst  te maken samen met een beschrijving van een aantal functies.  Naast doeners zijn er ook denkers nodig. Mensen die willen mee denken hoe onze parochie een door het geloof geïnspireerde bijdrage kan leveren aan de samenleving.

Een groot probleem in kerk en samenleving is: hoe krijg je nieuwe en jongere mensen in je organisatie? Onlangs stond er een groot artikel in de krant dat  kinder- en jeugdvoetbal – de Efjes en de Deetjes -  niet meer op iedere zaterdag kan doorgaan omdat er niet voldoenden vrijwilligers zijn.  Zo’n zelfde artikel zou je ook kunnen schijven over het kerkelijke leven. Een heleboel dingen die je als parochie zou willen, kunnen niet doorgaan omdat er onvoldoende inzet van vitale jongeren is. En als je bij de kerk aan jong denkt, dan denk je  toch aan veertigers tot zestigers. Zolang we in vertrouwen bouwen hoeven we ook niet te treuren. We mogen goede moed hebben. Daarom, beste vrijwilligers, welkom op het feest van 7 april .

VIERINGEN IN GOEDE WEEK

Zondag  9 april  10.00 uur. Palmzondag.

 

Op deze zondag wordt Jezus feestelijk Jeruzalem binnen gevoerd. Als gauw slaat de stemming om. Hosanna wordt Kruisig Hem.  Wij ontvangen een palmtakje ten teken dat het leven alle dood overwint.

Maandag 10 april  19.00 uur.  Boeteviering door de werkgroep Titus.

Een inkijk in ons eigen leven maakt ons ervan bewust dat wij niet altijd degene zijn waartoe we door God geroepen zijn. Wij schieten tekort in menselijkheid en leven beneden onze maat. Daarom is het goed om aan het begin van de Goede Week te bidden om Gods vergevende liefde.

Witte Donderdag 13 april  19.00 u Eucharistieviering met gavenprocessie.

 

De viering van het Paasfeest begint op Witte Donderdag en eindigt met de viering van Paasmorgen. Op Witte Donderdag gedenken wij hoe Jezus in Brood en Wijn zichzelf gaf om blijvend in ons midden te zijn. Hem gedenken, zoals Hij gebood, is het laatste avondmaal actueel beleven. In navolging van Jezus’ zelfgave willen wij iets van onszelf geven voor mensen die tekort komen. Wij houden een collecte in natura.  U kunt uw gaven bij de offerande naar voren brengen. Alle  houdbare levensmiddelen zijn welkom. Voor mensen die niet in natura kunnen geven is er een collecte. Deze is dan bestemd voor Malawi.

 

Goede Vrijdag 14 april

 

15.00 uur Viering van Goede Vrijdag .

In deze eenvoudige viering lezen we een gedeelte uit het Passieverhaal volgens Johannes.  Voor de verering van het kruis kunt u bloemen mee brengen.  

19.00 uur Meditatieve viering door de werkgriep Titus

In deze viering staan de zeven kruiswoorden van Jezus centraal .

Ook in deze viering is er een bloemenhulde.

 

 

Zaterdag 25 maart : Paaswake.

 

18.00 uur : Familieviering. De Titaantjes.

Met de kinderen vieren we dat door het donker heen het licht kan aanbreken. In het licht van Pasen wordt alles mooi en nieuw.

 

20.00 uur: Paaswake met het Mediorenkoor.

De Paaswakeviering is de belangrijkste viering van het kerkelijk jaar. Hier vieren we oorsprong en doel van ons geloof. We vieren het leven, sterker dan de dood. In deze nacht verrijst Christus de gestorven Heer.  Over Hem heeft de dood geen macht meer.  Wie in Christus gelooft, hoeft de dood niet meer te vrezen. In Hem zijn wij bestemd voor het leven in God, die leven en liefde is.

 

Zondag 26 maart 10.00 uur: Eucharistieviering van de Eerste Paaszondag .

Herenkoor Canticum Novum

Wij komen samen rond de Verrezen Christus en ontmoeten Hem in Woord en Sacrament. De Schriften die we beluisteren en overwegen  getuigen van Hem ; in de Maaltijd van Brood en Wijn  komt de Heer aanwezig en gedenken wij hoe Hij zijn Lichaam en Bloed gaf  om duurzaam met ons verbonden te zijn.  Deze eerste dag van Pasen is een dag die alleen God kan maken. Laten we deze dag met vreugde vieren.  Met deze viering wordt de Goede Week besloten en gaan wij gesterkt ons leven als christen IN deze wereld maar niet VAN deze wereld leiden.  Wij zijn op weg naar een Nieuwe Maatschappij, Gods Koninkrijk in ons midden.