Titus Brandsma Tijdingen

16 – 30 juli 2017

Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl

Pastor.Teubner@tb-parochie.nl

23 juli: 16e zondag door het jaar (Matteüs 13, 24 – 30)

 

Matteüs heeft in zijn evangelie Jezus vijf grote redevoeringen in de mond gelegd. De redevoeringen heeft Jezus nooit letterlijk zo uitgesproken. Matteüs heeft wel de woorden en uitspraken van Jezus zoals hij die gehoord had, geordend. De vijf redevoeringen doen denken aan de vijf boeken van Mozes. Matteüs wil laten zien: Jezus is de nieuwe Mozes, de nieuwe wetgever. Hoofdstuk 13,1 – 52 is een verzameling van parabels. De parabelrede is naast de Bergrede een mooi stuk geloofsonderricht. De parabel van deze zondag gaat over de lankmoedigheid van God. Dat woord lankmoedig gebruiken we zelden. Het betekent: lange tijd de moed hebben om de ander de tijd te geven om van kwaad weer goed te worden. Ouders die ongeduldig zijn en kinderen gauw straffen, hebben meer moeite om hun kinderen op de goede weg te houden dan lankmoedige ouders. Die ouders wachten geduldig af en mogen dan ervaren dat kinderen uit eigener beweging weer de goede weg op gaan. God, zo zegt Matteüs, is als een lankmoedige vader. Hij doet dat met een mooie vergelijking: op het veld staan tarwe en onkruid bijeen. Als de dienaren aan de Heer vragen of ze kunnen beginnen het onkruid uit te rukken dan zegt de Heer: laat ze maar beiden staan. Soms lijkt het onkruid verdraait veel op tarwe. Wat we voor tarwe aanzien kan ook onkruid zijn. In de kerk heb je mensen die ongeduldig zijn. Die alleen maar mensen in de kerk willen hebben die volkorentarwe zijn. Mensen die meedoen, die betalen, die iedere zondag komen. Geprezen zijn al deze mensen! Maar er is geen reden om neer te kijken op mensen die minder komen, minder bijdragen, minder vrijwilligerswerk verrichten. Zij kunnen nog groeien in geloof en kerkbetrokkenheid. Juist deze mensen vragen om een lankmoedige benadering. Misschien is lankmoedigheid in onze tijd wel het meest nodig. Mensen de tijd gunnen om van vermeend onkruid volkoren graan te worden.

 

30 juli: 17e zondag door het jaar (Matteüs 13, 44 - 52)

 

In het evangelie van deze zondag vertelt Jezus ons in een aantal gelijkenissen over het Koninkrijk der Hemelen. Met dat Koninkrijk wordt niet zoiets als land bedoeld, een gebied in tijd en ruimte, dat zich in de hemel zou bevinden. Of een plaats waar we na onze dood zullen binnengaan. Met het Koninkrijk der Hemelen wordt het heersen van Jahwe bedoeld in ons concrete leven. Als wij met het Onze Vader bidden: Uw Koninkrijk kome, dan zeggen wij: Moge U, Jahwe toch onze Koning zijn! Het gaat om zijn Koningschap, zijn heerschappij over ons leven. Waarom staat er dan niet gewoon: het Koninkrijk van Jahwe? Vanaf de 4e eeuw voor Christus wordt de naam Jahwe steeds minder in het openbaar uitgesproken. Want vanaf die tijd komt het Hellenisme sterk op. En in die cultuur werden de namen van de goden magisch gebruikt. Als reactie op dat misbruik en ook uit eerbied voor Jahwe, spraken de joden deze naam niet langer in publiekelijk uit, maar vervingen ze zijn Naam door: Heer, Enige, Meester, maar ook door Hemelen. Daar komt de uitdrukking ‘Koninkrijk der Hemelen’  vandaan, wat dus eigenlijk betekent: het Koningschap van Jahwe – Ik ben die Ik wezen zal. Het bijzondere is, dat als je deze uitdrukking: Koninkrijk of Koningschap der Hemelen gebruikt, dat niet Jahwe in beeld komt als Koning, maar wijzelf als zijn onderdanen. Jahwe kan zijn koningschap in ons concrete leven maar uitoefenen, als wij onszelf toevertrouwen als onderdanen aan zijn leiding. Doen wij dit niet, dan gaan wij zijn Koninkrijk niet binnen. Hoe hard wij ook bidden of Hem belijden als onze God, als wij in onszelf geen houding ontwikkelen van onderdaan, zoon of dochter, leerling of knecht, dan gaan wij in ons leven het Rijk van onze Koning, Vader, Meester of Heer niet binnen. Opmerkelijk is, dat Jezus alleen maar in gelijkenissen over dat Koningschap van Jahwe spreekt, en nooit in definities. Hij vergelijkt dat Koningschap met een mosterdzaadje en met gist in een brood. In ons stukje evangelie wort Gods Koningschap vergeleken met een verborgen schat, en met een kostbare parel, waarvoor een mens er alles voor over heeft om in het bezit ervan te komen. Waarom toch dit spreken in gelijkenissen? Waarom niet in heldere taal kort en bondig zeggen hoe en wat het is? Dat is, omdat het Koningschap van Jahwe (Ik ben die Ik wezen zal) niet iets statisch is, waar je als een object naar zou kunnen kijken en bepalen. Zijn Koningschap is een dynamiek, zoals liefde een dynamiek is: steeds weer anders en toch hetzelfde. Honderduit is er door de eeuwen geschreven over de liefde, vooral door  dichters. Ook zij gebruiken in hun gedichten talloze gelijkenissen, zoals Jezus deed. Ook Hij kon alleen maar als dichter spreken over zijn God in de vorm van gelijkenissen. Wij moeten zijn gelijkenissen dus leren lezen als gedichten, en ons durven toevertrouwen aan hun beelden. Erop kauwen en herkauwen, net zolang totdat ze hun verborgen betekenissen prijsgeven. Dan zullen zij ons leiden en maken tot ware en trouwe onderdanen van deze grote Koning, en kan zijn Koninkrijk gestalte krijgen in ons concrete leven.

 

Gedachtenis aan Titus Brandsma

75 jaar geleden overleed pater Titus Brandsma in de ziekenboeg van het concentratiekamp Dachau, 26 juli 1942. Hij is maar 37 dagen in Dachau geweest, maar heeft wel ervaren wat voor een hel het daar was. Toch bleef hij daar naar God zoeken: in gebed en in de mensen om hen heen. Ook in de kampbeulen, want “iedere mens draagt een vonkje van Gods goedheid met zich mee”. Zo maakte Titus waar wat hij verkondigde. Zijn persoon spreekt nog altijd aan. Zijn kernboodschap is nog altijd actueel. De volgende tekst uit ‘Vrede en vredelievendheid ‘uit 1931 zou vandaag geschreven kunnen zijn voor de formatietafel voor een nieuwe regering.

 

Anderen gelukkig maken

 

Laten we ons niet al te egocentrisch opsluiten in onszelf

en ons blind staren op louter eigenbelang,

maar beseffen

dat we tot roeping hebben,

en dat daarin een groot geluk voor ons bestaat,

dat we anderen gelukkig kunnen maken.

 

De eigenliefde en de hebzucht

zijnde grote kwalen van deze tijd

en de diepste oorzaken van de oorlog.

Daartegen moeten we stelling nemen.

Dan alleen

kunnen we vruchtbaar vredeswerk verrichten.

 

Het is onmogelijk

de vrede op enigszins vruchtbare wijze te bevorderen,

zonder dat dat invloed wordt uitgeoefend op de maatschappij

en zonder dat in de maatschappij de kwalen worden bestreden

welke de kiem van oorlog in zich dragen.

 

Woensdag 26 juli 2017 om 9.00 uur

Samenkomst voor het Titus Brandsma monument voor het TBL,

Molenstraat 30. Een moment van lezing, stilte en gebed. U kunt bloemen meenemen en neerleggen bij het beeld van pater Titus, ereburger van de stad Oss.

 

Donderdag 27 juli om 9.00 uur

 

Eucharistieviering er ere van de Zalige Titus Brandsma OCarm, martelaar.

U bent allen welkom deze viering bij te wonen.

Op zondag 5 november zal onze parochie haar patroonsfeest vieren.

 

Voor uw agenda

 

1) 19 juli: Bezoek aan de Maria tentoonstelling in het Catharijneconvent in Utrecht. Om 10.15 uur nemen we de trein naar Utrecht vanaf Oss Centraal.

2) 26 juli: Filmmiddag in de Carmelzaal. Om 14.00 uur. Omdat zeer velen de film Les Intouchables al gezien hebben, gaan we op zoek naar een andere film. Voor de koffie € 2, -

3) 2 augustus: Museum voor religieuze kunst in Uden. Om 14.00 uur vertrekken we vanaf het de Sint Jozefkerk. Opgave verplicht.

4) De parochiële busreis is op vrijdag 15 september. Zie parochieblad. Opgave nu nog mogelijk.

Oproep

 

Veel mensen die ’s zondags naar de kerk komen lopen,  genieten van de mooie tuinen rond de kerk en de pastorie. Het is een heel werk om het zo mooi te houden.  Dank aan Diny Tebarts en haar tuinliedengroep! Het kan nog mooier als er nieuwe leden bij komen. Bel Diny om u op te geven! 0412- 652  762.

 

 

 

 

Titus Herdenking

Op woensdag 26 juli vindt van 11.00-16.30 uur de herdenking plaats van Titus Brandsma.

Locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen

 

Voor volledige informatie, klik op deze link.

Voor achtergrond informatie, kunt u hier klikken.