Titus Brandsma Tijdingen

30 juli – 13 augustus 2017

Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl

Pastor.Teubner@tb-parochie.nl

6 augustus 2017 : Gedaanteverandering van de Heer. Matheus 17,1-9

De Transfiguratie of Gedaanteverandering van Jezus werd volgens de Bijbel waargenomen door de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus. Zij zagen hoe Jezus veranderde in een hemelse gestalte en vergezeld werd door de profeten Mozes en Elia. Deze vertegenwoordigen het Oude of Eerste Testament: Wet en Profeten. Na de verschijning kwam er een wolk over de drie apostelen. Daaruit klonk volgens de evangelist een stem die riep: 'Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.'

Deze Gedaante verandering wordt vermeld in drie evangeliën en ook in de Tweede Brief van Petrus. Door de Transfiguratie worden de apostelen voorbereid op Jezus' kruisdood en verrijzenis. De plaats van de dit gebeuren wordt in de drie evangeliën niet genoemd. Een christelijke overlevering heeft de 'hoge berg' waarvan sprake is, geïdentificeerd als de berg Tabor. Deze 588 meter hoge berg ligt in Galilea waar Jezus met zijn leerlingen rond trok. Dit feest wordt gevierd op 6 augustus, veertig dagen voor het feest van Kruisverheffing, 14 september. Beide feesten worden gevierd in de kerken van Oosterse Orthodoxie en van het Latijnse Westen.

Kern van dit verhaal is het Woord van God dat door de wolken klinkt:

“Dit is mijn geliefde Zoon; luistert naar Hem”. Jezus is op weg naar Jerusalem. Hij gaat er heen met angst en vastberadenheid. Angst voor dreigende tegenstand die tot gewelddadig kan uitlopen. Vastberadenheid als de vaste wil om ook daar Gods Boodschap van liefde en van het komende Koninkrijk te brengen. Succes is zeker niet gegarandeerd. Ook voor Jezus is de weg naar Jerusalem een moeilijke weg van twijfel en onzekerheid. Maar: Hij gaat ervoor! Op de berg Tabor wordt Jezus bevestigd: je bent op de goede weg, je bent op de weg naar het diepst van je wezen, je bent de Zoon van de Levende God, je bent de Christus zoals Petrus beleed in Caesarea Philippi. In de ogen van de leerlingen wordt Jezus nu reeds de Verrezen Heer van Pasen, de geliefde Zoon van God die de dood overwint. Luisteren naar Jezus is je toevertrouwen aan Hem die jou door strijd, pijn en dood heen voert naar het waarachtige leven in God.

13 augustus 2017 : 19e zondag door het jaar : Mattheus 14, 22-32

Het verhaal van deze zondag kennen we allemaal. De leerlingen van Jezus worden door Hem gedwongen om zonder Hem het meer van Galilea over te steken. Jezus blijft achter op een woeste plaats om te bidden – alleen met zijn Vader. Er steekt een zware storm op en zij dreigen te vergaan. Zij schreeuwen het uit, bevangen door hun naderende ondergang. Jezus loopt dan heel kalm over dat levensbedreigende water op hen toe. Vanuit zijn bidden is Hij met God verbonden gebleven. Petrus ziet dat, en verlangt ook te kunnen wat Jezus kan: Met God over doodsbedreigend water lopen. Als Jezus op zijn verlangen zegt: ‘Kom!’, loopt Petrus op Jezus toe. Maar Petrus verliest gaandeweg zijn gerichtheid op Jezus. Want hij raakt bevangen door het levensbedreigende van zijn situatie. Dan begint hij te zinken en te verdrinken. Jezus pakt hem vast en zegt tegen hem: ‘Hoe klein is toch je geloof, je vertrouwen! In wie heb je getwijfeld?’ Daarmee brengt Jezus Petrus weer tot het besef, dat God nooit of te nimmer zijn Naam ontrouw zal zijn: ‘Mijn wezen is er wezen voor jou!’ Jezus vergelijkt hier ‘geloven’ ofwel: ‘vertrouwen op God’, met ‘lopen over levensbedreigend water’. Gaan waar je (zelf) niet gaan wil en kan! Petrus kan enkel zijn boot, zijn eigen veiligheid verlaten, als God tot het zegt: ‘Kom!’ Als een liefhebbende ouder die zijn angstig kind tot lopen brengt, door met uitgespreide armen het kind te verlokken in beweging te komen, zo verlokt God ook ons, zelfs via onveilige en angstaanjagende wegen, tot Hem te komen. Levensbedreigende ziektes, relaties met ruzies en conflicten, natuurrampen, ... Ook daar is God met ons begaan.

Als wij dat beseffen, dan gaan wij misschien met Petrus ook doen wat niet wijs is: in de stormen van ons leven ons eigen bootje verlaten, om te gaan waar geen weg meer is en geen houvast. Petrus deed dat uit kracht van een, door Jezus in hem gewekt verlangen. Hij kwam daardoor weer tot vertrouwen in God en kon verder gaan – want God was met Hem.

Maar, net zoals een wankelend kind niet tot lopen komt, als het zijn ouders niet vertrouwt, zo liep ook het gaan van Petrus dood, toen hij zijn vertrouwen verloor en zich liet meeslepen in zijn angst voor zijn ondergang. Dat is geen zonde, dat is een klein geloof. Zonde ontstaat daar, waar je God bewust de rug toekeert en je je niet meer aan Hem wilt toevertrouwen. Dat deed Petrus niet. In zijn doodsangst, toen hij dreigde te verdrinken, riep hij tot zijn God: ‘Heer, red mij!’ En Jezus, wiens naam betekent: ‘God redt’ kwam Petrus te hulp en redde hem. Dat besef en vertrouwen van Petrus, wil het verhaal van de storm op het meer ook in ons wekken. In welke situatie je ook zit, hoe angstwekkend of overweldigend ook: blijf altijd met een puntje van je ziel op God gericht. Roep Hem om hulp aan en Hij zal naar je toe komen. Want dat is zijn Naam: ‘Mijn wezen is er wezen voor jou.’ Altijd al, en tot in eeuwigheid.

Zomerprogramma

Woensdag 2 augustus: Museum voor religieuze kunst in Uden.

We vertrekken om 14.00 uur per auto vanaf de St. Jozefkerk.

Opgave verplicht i.v.m. vervoer. 

Woensdag 9 augustus: Bezoek aan het Bijenmuseum Ecopoli te Geffen.

We vertrekken om 14.00 uur per auto vanaf de St. Jozefkerk.

Opgave verplicht i.v.m. vervoer. Prijs € 12,50 pp 

Woensdag 16 augustus: Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Katwijk .

We vertrekken om 14.00 uur per auto vanaf de St. Jozefkerk.

Opgave verplicht i.v.m. vervoer. Bj de Lourdesgrot vieren wij het feest van Maria Tenhemelopneming. Na de viering drinken we een kopje koffie en maken we een wandeling door het processiepark.


Eucharistie veringen door de week

1 augustus 9.00 uur Mariakapel

3 augustus 9.00 uur Mariakapel

4 augustus 18.30 uur Sterrebos

8 augustus 9.00 uur Mariakapel

10 augustus 9.00 uur Mariakapel

11 augustus 19.30 uur Ministerhof

30 juli Toediening van het Doopsel aan:

Lana en Lyano van Herk

Vanessa van Selst

Wij bidden dat deze kinderen mogen opgroeien tot blije christenen. Graag wensen we de ouders en de verdere familie veel geluk met deze kinderen in ons midden.

De Lourdesgrot te Katwijk

De bouwpastoor van Katwijk aan de Maas, Joannes Suys, had een speciale verering voor O.L. Vrouw van Lourdes. Bij de parochiekerk liet hij in 1887 een Lourdesgrot bouwen en een bijbehorend processiepark aanleggen. Bedevaartgangers uit het hele land stroomden toe, maar de filiaalbedevaart van Lourdes bleek vooral in trek bij parochies uit de omgeving van Katwijk. De bezoekers kwamen per boot of te voet met delegaties van 100 tot 400 personen. De processies werden gehouden in de Mariamaand (mei), op Maria Hemelvaart (15 augustus) en op de eerste zondag van de Rozenkransmaand (oktober).

Pastoor Suys kreeg op 2 september 1887 verlof om in het park naast de kerk een Lourdesgrot te bouwen. Op 14 mei 1888 werd de grot ingezegend en een Mariabeeld geplaatst. De grot meet 16 meter in de breedte en is 8 meter hoog, terwijl de grot in Lourdes 32 meter breed en 16 meter hoog is. Suys betaalde haar uit eigen middelen. In december 1912 werd de grot opnieuw van cement voorzien, daar het op een aantal plaatsen losgelaten had. Onderin de grot is een ruimte uitgespaard, afgeschermd door een hekwerk, waar kaarsen opgestoken kunnen worden. O.L. Vrouw wordt er ook geëerd met bloemen. Van een op voorspraak van de Katwijkse Maria genezen persoon uit Reek, zouden krukken aan de grot hebben gehangen, doch deze zijn verdwenen. Links van de grotingang staat een stenen fontein met vier waterpijpen, waarin ook voetbaden genomen kunnen worden.
- De grot zelf bleef tijdens de oorlog gespaard maar het bijgebouw, een kopie van eenzelfde gebouw in Lourdes, werd in 1940 zwaar gehavend. Pastoor Brekelmans liet het slopen en vervangen door een (grot-) kapel met altaar. Voor de kapel bij de grot staan rijen banken, zodat bedevaartgangers er diensten in de openlucht kunnen bijwonen.
- In 1997 werd de grot gerestaureerd en werd direct voor de grotkapel een vast stenen altaar gebouwd voor diensten in de openlucht.