Titus Brandsma Tijdingen

12  - 26 november 2017

 

Pastor.Buitendijk@tb-parochie.nl

Pastor.Teubner@tb-parochie.nl

 

19 november, 33e zondag door het jaar (Mt 25, 14-30)

Vorige week overwogen we de gelijkenis van de tien meisjes die in de nacht erop uittrokken om vereend te worden met hun bruidegom, God. Dat is wat wij met Kerstmis vieren: de eenwording van de ziel met God ofwel de geboorte van God in ieder van ons. In een andere gelijkenis op deze zondag, gaat het opnieuw over de eenwording van de ziel met God ofwel over het Rijk der hemelen. Dit is de bekende gelijkenis van de talenten. Er zijn in deze gelijkenis twee mensen, die de aan hun gegeven talenten gebruiken en zo vermeerderen. En er is er één, die dat niet doet en zijn gegeven talent in de grond begraaft. De eersten horen: ‘Ga binnen in de vreugde van je Heer’ – dat is: leef in de vereniging met Mij. De laatste: ‘Ga buiten in de duisternis waar geween is en tandengeknars.’

Waar staan nu de talenten voor? In de gelijkenis van vorige week stond het licht voor het Woord van God. in de gelijkenis van vandaag staan de talenten voor het werk(en) van God. Talenten zijn gaven van God uit die het Hem mogelijk maken om via ons mensen, in en onder ons aan het licht te komen. Als wij in eenheid leven met God, zegt Meester Eckhart (een dominicaanse mysticus uit de 13e eeuw) dan werkt God en zijn wij een instrument in zijn handen. Hij zegt dit kort en bondig aldus: ‘Als de timmerman niet werkt, wordt het huis ook niet. Waar de bijl rust, rust ook het worden. God en ik, wij zijn één in net zo’n werken: Hij werkt en ik word.’

De twee die God lieten werken, werden zo één met Hem. De mens die God niet liet werken maar Hem in de grond begroef, die kwam terecht in een tranendal. Hij moest werken en zwoegen op eigen kracht. Hij vertrouwde zich in zijn doen en laten niet aan God toe, en heeft niet de vreugde ervaren van de vereniging met de Heer. Dat wij ons durven toevertrouwen aan Zijn werken in ons.

 

 

26 november, Christus Koning (Mt 25,31-46)

Op vele manieren is deze evangelietekst over de werken van barmhartigheid ter sprake gekomen in de parochie.  Heel bijzonder bij ons uitstapje naar Culemborg dat de Werkgroep In Uitvoering georganiseerd heeft. In de St. Barbarakerk bekeken we de mooie ramen. Aan de ene kant de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid; aan de andere kant de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Het was méér dan een gezellig uitstapje; het was een religieus-culturele reis.  Het tweede bijzondere moment was de onthulling van het kleed “Mantel van Barmhartigheid” op Fair Trade zondag. Met deze twee dagen leven we toe naar het feest van Christus Koning. Op deze zondag worden wij gevraagd: En jij. Waar sta jij?  Mattheus ontvouwt het panorama van het Laatste Oordeel. Jezus, de mensenzoon van de eindtijd, troont omgeven door engelen in heerlijkheid. Het is een hemels tafereel. Voor de troon staan alle volkeren. gescheiden in twee groepen. Schapen rechts en bokken links. De Koning nodigt de schapen uit om binnen te gaan in het Rijk van de Vader. Want: ik had honger en jij gaf eten; ik was ziek en jij bezocht mij, ik was naakt en jij gaf mij kleding. Maar de schapen die rechtvaardig genoemd worden, weten van niets. Wanneer zagen we u in uw ellende?  De Koning zal antwoorden: wat je voor de geringste zuster of broeder gedaan hebt, deed je voor mij. Ik was in die arme en hongerige bedelaar, ik was in de zieke en in die vreemdeling. Je hebt je laten raken en je hart laten spreken; je hebt je handen en voeten gebruikt om het goede te doen; je bent medemens  geweest voor de mens in nood. Jouw bewogenheid heeft jou in beweging gezet naar mensen in ellende. Zo ben jij Mij als naaste nabij geweest.  Maar, zullen de bokken antwoorden, wij hebben niet geweten dat u daar te vinden was. Als wij geweten hadden dat u dorst had hadden wij u best wel te drinken gegeven. Zelfs als u in de gevangenis had gezeten waren we u wel komen bezoeken. We hebben echt alles voor u over als we het maar geweten hadden. De Koning zal antwoorden: je hebt de geringste zusters en broeders over het hoofd gezien. Waar anders dacht je Mij te vinden?  In zekere zin is het gelukkig maar een parabel. Het is een beeldverhaal. Maar het verhaal stelt ons wel voor de vraag: waar sta ik in dat verhaal?  En ook: kan ik nog van plek veranderen?  Dat is de bedoeling van Mattheus: ons uit te nodigen de koninklijke heerlijkheid van Jezus te zien in het gelaat van de mens die vraagt: zie jij mij staan? mag ik er zijn?  wil jij er voor mij zijn?

Terugblik op de Faire Trade zondag van 29 oktober.

We mogen terugzien op een zeer geslaagde Fair Trade zondag. Zondag 19 november zal een bedrag van €1.000 worden aangeboden aan het Solidariteitsfonds. Tot Kerstmis zal het kleed “Mantel van Barmhartigheid” in onze kerk te zien zijn. Daarna gaat het terug naar de eigenaren.  Een hartelijk woord van dank aan de vele vrijwilligers die van deze zondag een prachtige Fair Trade zondag hebben gemaakt.

 

14 november 20.00 uur : Titus Brandsma Lyceum

“Een katholieke visie op de 95 stellingen van Luther”

door Geert van Dartel.

De Reformatie begin 500 jaar geleden met het aanslaan van 95 stellingen op de deur van de Slotkerk van Wittenberg. Wij willen dit jaar van “500 Jaar Reformatie gedenken” sluiten met een katholieke blik op de stellingen.  Welke boodschap wilde Luther  overbrengen met zijn stellingen? Waar wilde Luther de kerk op wijzen? Waarin had hij een punt te pakken? Waarin overdreef hij ( zoals het bij stellingen hoort) ?

Geert van Dartel is met hart en ziel een oecumenisch gelovige. In de zoektocht naar eenheid  van de kerken weet hij de wegen te vinden en de blokkades aan te wijzen.  Als de kerk van Rome naar de monnik uit Wittenberg had geluisterd, zouden we dan een Reformatie gekend hebben?

Als de stellingen wat minder stellig waren geweest, zouden christenen dan uit elkaar zijn gegaan? Het beloofteen boeiende terugblik te worden voor ieder die de oecumene een goed  hart toedraagt.   Welkom!

 

16 november 15.00 uur Zin in Film: The Red Turtle

“Zin in film” nodigt u allen van harte uit om op  16 november 15.00 uur  in de Carmelzaal te kijken naar de beroemde animatiefilm “The Red Turtle”: De Rode Schildpad. Het is een woordeloze film die van het begin tot het einde boeit. Het is een waarachtig kijkavontuur.

 

19 November 2017  Zondag van de armen.

Door paus Franciscus is de 33e zondag door het jaar uitgeroepen tot Zondag voor de Armen om zo wereldwijd jaarlijks stil te staan bij de diaconale verantwoordelijkheid van de Kerk. Dit als een blijvend vervolg op het Heilig Jaar van de Barmhartigheid dat wij vorig jaar mochten vieren.

Het is een gelukkig toeval dat onze parochie die zondag  € 1.000 mag schenken aan het Solidariteitsfonds. De diaconale betrokkenheid echter kan niet bij geld geven stil staan. Het gaat ook om daadwerkelijke aandacht voor en contact met de armen in ons midden.  Barmhartigheid wordt pas waar als het van hart tot hart gaat. Daartoe roept de paus op.

Wenskaartenverkoop ATD -vierde wereld

Vóór en na de viering van 19 november worden er in de hal van onze kerk wenskaarten verkocht van ATD-vierde wereld. De opbrengst van de kaartverkoop wordt gebruikt om ook de armsten in de wereld deel te laten nemen aan culturele evenementen.

 

Een nieuw boek over Titus Brandsma

Zoals reeds aangekondigd bij de herdenking van Titus Brandsma op 26 juli kunnen wij u nu met veel genoegen laten weten: het Vriendenboek Titus Brandsma is uit!  Titus Brandsma wordt in dit boek van verschillende kanten belicht als vriend en filosoof, journalist en professor, emancipator en vredesstichter, verzetsheld en dierenvriend. Iedere keer een paar pagina’s waarin hij in beeld en aan het woord komt. Vensters waardoor we een glimp opvangen van het innerlijk van deze bezige en toch zo stille karmeliet, die zo vurig verlangde te leven vanuit God.”

Tekst en beeldcompositie: Kees Waaijman.

Prijs € 19,90 excl. verzendkosten

 

U kunt het boek in de Carmelzaal inzien en uw naam + adres zetten op een bestellijst. Het wordt u dan binnen enkele weken thuis bezorgd.

 

22 november Feestdag van de heilige Caecilia,

patrones van de kerkkoren.

Graag wens ik de koren een gezellig  Caeciliafeest toe.

Veel dank voor jullie inzet en toewijding.  Qui bene cantat bis orat.

Wie goed zingt, bidt dubbel.  Een koor behoudt zijn kwaliteit door er

iedere viering het beste van te maken.  Samen zingen schept verbondenheid met elkaar, maar ook met hemel en aarde. Zingen de engelen nu met de koren mee of de koren met de engelen?