Herinneringstegel Oss in de muur van de Titus Brandsmahof te Nijmegen geplaatst

Op zaterdag 5 september 2015 was het dan eindelijk zover. In het kader van het 125 jaar Karmel Oss hebben we - we waren 18 in getal - de herinneringstegel Oss in de muur van de Titus Brandsmahof nabij klooster en kerk geplaatst.

Het opschrift droeg de titel:

Karmel Oss                                           Titus Brandsmaparochie

1890             125 jaar        2015             Oss

Lees meer...

 

Voor diegenen die afgelopen zondag 13 september niet in de gelegenheid waren om aanwezig te zijn bij het officieuze afscheid van en de overhandiging van het "Op-reis-cadeau"  aan onze pastor George Zeegers, is hierbij een videolink waar u de gehele viering terug kunt kijken. Viering 13 september 2015

 

Opening

Harry Faassen heet iedereen welkom op deze ingelaste parochieavond. Hij is blij met de grote opkomst, wat getuigt van een grote betrokkenheid van parochianen. De reden voor deze avond is erg vervelend. We zullen het hebben over onze in de maak zijnde plannen voor de toekomst, waarin wel al duidelijk is dat we willen houden wat we nu hebben.

Leon Teubner neemt het woord en leest onderstaande tekst van Cassianus, een monnik uit de derde eeuw.

Een mens zal altijd zijn aandacht vestigen op één doel: god indachtig zijn. Het is ermee als met iemand die het gewelf van een ronde absis in de hoogte wil afsluiten: hij moet voortdurend de lijn rondom het onzichtbare middelpunt volgen en in overeenstemming met die onfeilbare norm moet hij de gehele ronding optrekken in een gelijkmatige, strakke bouw. Degene die tracht te bouwen zonder naar dit middelpunt te kijken zal, hoe begaafd en knap hij ook meent te zijn, onmogelijk de regelmatige ronde vorm zonder fout bewaren. Zo is het ook met onze geest. Als hij niet de liefde van God als een onbeweeglijk middelpunt heeft, waaromheen al zijn werken en plannen zich bewegen, zal hij nooit het gebouw van de gemeenschap deugdelijk weten op te trekken.

Daarna krijgt George het woord. Hij vertelt over de bij hem geconstateerde ziekte A.L.S. Dit betekent voor hem dat het zenuwstelsel, dat de spieren aanstuurt, aangetast raakt en dat dit steeds verder zal gaan. Spreken zal steeds moeilijker worden. In deze ziekte wordt hij begeleid door een team van specialisten van revalidatie/expertisecentrum de Tolbrug in Uden. Hij wil graag zo lang als het kan doorgaan op dezelfde wijze als voorheen. Hij is blij en overdonderd door alle hartelijke reacties die hij kreeg nadat hij het aan de parochie had verteld.

Dat de parochie moet veranderen, moeten we zien als een nieuwe kans. Het bestuur van de Karmel heeft toegezegd zoveel mogelijk ondersteuning te bieden en daar geen termijn aan verbonden. Ze willen graag dat onze parochie overeind blijft. Daarnaast hebben we een officieel door het bisdom aangestelde pastor in ons midden, namelijk Leon Teubner. Samen zullen we er voor moeten gaan om de parochie levend te houden. Het bestuur trekt geld uit voor een studie- en vormingsprogramma van leken. Ook is het van belang dat we ons blijven openen naar de rest van de wereld en onze kerk ten dienste van Oss stellen. Dit doen we al door bijvoorbeeld de concerten van Da’s Passie, Zin in Film en HOI. Ook diaconaal moeten we ons meer inzetten.

Reacties

Hoe gaat het in de toekomst met het toedienen van sacramenten?

Eucharistieviering: de Karmel zorgt voor pastores.

Dopen: gaan we clusteren. Een werkgroep doet de voorbereiding. Op zondag aansluitend aan de viering doopt de pastor van de Karmel.

Eerste Communie: een werkgroep doet de voorbereiding. Een pastor van de Karmel geeft de Eerste Communie.

Vormsel: een werkgroep doet de voorbereiding. Het bisdom zorgt voor het Vormen.

Biechten: op afspraak na de zondagsviering bij een pastor van de Karmel.

Ziekenzalving: doen we nu ook zal eenmaal per jaar gezamenlijk in een zondagsviering en ook bij Ministershof en Sterrebos. Leon mag een ziekenzegen geven. In geval van nood kan een van de buurtpriesters de ziekenzalving verzorgen.

Uitvaart: wordt verzorgd door vrijwilligers.

Bij de opbouw van onze parochie hebben we hulp nodig van boven. Is het mogelijk om een gebedsaktie te doen, waar we bidden voor de zegen van boven?

Kunnen we de contacten met de Paaskerk versterken?

Daarmee hebben we al goede contacten, denk hierbij aan HOI, Hunedoara, Noodfonds en Zin in Film. We zijn regelmatig met hen in gesprek, wat erg stimulerende ochtenden zijn. Daar is bijvoorbeeld gebleken dat wij op dezelfde derde zondag van de maand een concert organiseren. Dit gaan we dan verschuiven. Wij gaan ook meedoen met de interkerkelijke viering die de Paaskerk en de Heilig Hartparochie tweemaal per jaar hadden.

Leeftijd van onze vrijwilligers ligt hoog. Hoe kunnen we deze verlagen?

Daar zijn we druk mee bezig. Er komen steeds jongere bestuurs- en PBG-leden bij. Het nieuwste PBG-lid is Kees von Harenberg. Marieke Peters (bestuur) en Kees nemen het thema Jongeren onder hun hoede. We hebben parochianen echter ook hard nodig.

De volgende tips worden gegeven: stel onze parochie open voor stagiaires uit het voortgezet onderwijs (maatschappelijke stage). Zonnebloem en HOI hebben al goede ervaringen. Zoek contact met docenten Maatschappijleer en basisscholen.

Hoe zit het precies met de Karmel?

We zijn en blijven een Karmelparochie. Het bestuur van de Karmel kan pastores uit Nijmegen en Boxmeer aan ons uitlenen.

Daarnaast is er de Karmelbeweging en de Karmelkring Oss. Met de Karmelkring Oss is er formeel geen relatie (staat dus naast de parochie), maar in de praktijk verzorgen ze op vrijdagavond om 19.00 uur een viering in de Mariakapel en lezingen (125 jaar Karmel in Oss).

Hoe gaan we verder als de Karmel geen pastor meer kan leveren?

Dit nemen we mee in onze modellen. Als die situatie zich voor doet, moeten we ons daarop beraden. De Prior Provinciaal heeft gezegd dat we daarin best creatief mogen zijn.

Het enthousiasme van de aanwezigen wordt bewonderd, maar het is last om zelf iemand mee te krijgen.

Hoe krijgen we de extra uitgaven financieel rond?

Desnoods gaan we interen op ons eigen vermogen. De prioriteit ligt nu bij scholing en vorming.

Hoe is het met de continuïteit van bestuursleden?

Harry Faassen (vice-voorzitter) en Jan van de Veerdonk (gebouwbeheerder) moeten aftreden omdat de termijn van acht jaar voorbij is. Er zijn al kandidaten, deze moeten nog worden voorgedragen aan het bisdom. De kandidaat vice-voorzitter is wel al bij dit gehele proces betrokken.

In de PBG treedt Peter Lammers af. Ook voor hem is er een opvolger gevonden, namelijk Loek Elemans.

Conclusie

George is een enorm bezielende persoon. Dit zal door andere bezielende personen moeten worden overgenomen. Dag Hammerskjöld zie ooit: “Geen uitweg vindend, maakte de hitte kolen tot diamant.”

Dit was een inspirerende avond.

Sluiting

We sluiten af met een gebed en de zegen van George.

We gaan op bovengenoemde verder in op de volgende Algemene Parochieavond, die gepland is op maandag 28 september.

 

U vindt hier de presentatie die gegeven werd op de avond over de ZORG.

U kunt deze bekijken door te klikken op powerpoint.

 

Opening

Iedereen wordt welkom geheten door Harry Faassen, waarna pastor George Zeegers een kaars van Titus Brandsma aansteekt en het lied ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’ (GvL483) voorzingt. Daarna zingen we allemaal mee.

We staan even stil bij het overlijden van Henk Vorstenbosch, oud vice-voorzitter.

Voortaan zullen we de APA houden op de eerste maandag van oktober, aan het begin van het parochiële jaar.

Lees meer...

 
Meer artikelen...