Als je gevraagd wordt je voor te stellen, dan probeer ik uit te gaan van wat mensen willen weten. Mijn naam is Thomas Franciscus Buitendijk. Ik ben genoemd naar mijn grootvader. Maar mijn patroonheiligen zijn de inspiratiebron voor mijn leven. Thomas, de apostel van de kortste geloofs-belijdenis, en Franciscus, de man die God ontmoette in al wat leeft.

Ik ben geboren op 23 augustus 1946 in Rotterdam in een gezin met drie zussen. U zult ze wel eens ontmoeten. Als kleine jongen werd ik misdienaar. Nauwelijks twaalf jaar ging ik naar het klein seminarie. Theologie heb ik gestudeerd in Nijmegen. In 1976 ben ik priester gewijd in de Scheppingskerk in Oss. In september van dat jaar ben ik naar Nijmegen gegaan. In de veertig jaar daarna ben ik nauwelijks tien keer in Oss geweest. Voor mij is de parochie en de stad helemaal nieuw.

Vanaf mijn priesterwijding ben ik altijd parochiepastor geweest: in Nijmegen, Almelo, Dordrecht, Waddinxveen, Amstelveen. Met enig schikken en voegen heb ik me in alle plaatsen goed thuis gevoeld. Zeker in mijn beginjaren waren er ook weleens crisis-momenten van: “Wil ik dat nou wel, dat gedoe met die kerk?” Het waren toch altijd weer de mensen van wie je houdt en die van jou houden die mij de moed gaven door te gaan. Een van de dingen die ik echt ervaren heb is dit: je kunt wel het ambt van pastoor toevertrouwd krijgen, maar daar wordt je geen pastor van. Pastor wordt je in de omgang met de mensen met wie en voor wie je leeft en werkt.

Maar eenmaal pastor geworden, wil ik ook wel de verantwoordelijkheid van het ambt dragen. Op mijn manier wil ik en zal ik proberen leiding te geven aan de gemeenschap. Niet van bovenaf. Niet vanaf de zijlijn. Wel vanuit uw midden en in gesprek met u.

Als pastor ben ik ook pater. Pater Karmeliet. Ik ga staan in een traditie van 125 jaar Karmel aanwezigheid in Oss. Daarmee ook onder de vleugels van onze parochie patroon Titus Brandsma. In 1932 hield Titus een grote rede over het Godsbegrip.

Hij begint met de vraag: waarom is het spreken en denken over God zo verduisterd; waarom roept het zoveel tegenstand op? Titus had nooit kunnen denken dat in 2016 God er voor de meerderheid van de Nederlandse bevolking er niet meer toe doet! Titus gaat het Godsbegrip of Godsbeeld niet verdedigen. Hij probeert wel op een heldere en verhelderende manier over God te spreken en wel zo dat hij de vragen en de weerstanden die hij signaleert in zijn verheldering meeneemt.

Ik zie het als mijn taak u als gelovige op te roepen om God, het spreken over God, het getuigen van ons Godsgeloof weer aan het daglicht te brengen. Geloven is geen privé zaak van mensen die nog niet modern zijn. Geloven in God is een unieke bijdrage aan de samenleving die beleefd moet en gehoord mag worden. Wij geloven niet voor later in de hemel; wij geloven om het hier op aarde een stukje hemel te maken. Daarmee staan we als kerk met twee voeten in de samenleving van vandaag.

Een van de kenmerken van patersparochies zijn de eenvoudige en broederlijke wijze van omgaan met elkaar. Paters zijn gewone mensen die met de gewone alledaagse zorgen van mensen willen meeleven. Ook paters hebben behoefte aan gezelligheid en vriendelijkheid.

Ik volg voor de tweede keer mijn goede medebroeder George Zeegers op. Wij zijn verschillende mensen, maar we hebben elkaar altijd gerespecteerd. Ik heb veel bewondering voor de wijze waarop George pastor was, en daardoor dingen kon die ik niet kon. Het is altijd moeilijk om een goede pastor als hem op te volgen. Probeert u het in de komende tijd maar met mij te doen. Hartelijke groet.

 

pater Tom Buitendijk

 

Als u het stukje uit de EO serie "Geloof en een Hoop Liefde " met George Zeegers nog eens terug wilt kijken, kunt u op deze link klikken

 

Klik op de volgende link om het artikel over de onthulling van het monument bij het beeld van Titus Brandsma in de Molenstraat te lezen:  Onthulling monument

 

Energie van boven!

Sinds vorige week is het dak van ons kerkgebouw voorzien van zonnepanelen.

Misschien vragen parochianen zich af waarom er zo nodig panelen op het dak gelegd moeten worden en of het geld niet beter besteed kan worden?

Het antwoord daarop is gemakkelijk te geven. Zonnepanelen leveren een rendement van ca 10% van de investering op en waar krijg je dat op dit moment op een spaar- of beleggingsrekening?

Het Bisdom vond het ook een prima investering en dus zijn op 20 oktober 68 zonnepanelen op het platte dak van de kerk gelegd en vanaf 21 oktober zijn ze al actief. Bij bewolkt weer geven ze natuurlijk wat minder, maar als de zon zich laat zien, schiet het opgewekte vermogen nu in het najaar omhoog naar ca. 10 kW. In de zomer mogen we bij zonnig weer een vermogen van ca. 15 kW verwachten. Met dit vermogen zullen we ongeveer 80% van ons elektriciteitsverbruik zelf opwekken.

Via een app kunnen we (zelfs op de mobiele telefoon) elk moment volgen hoeveel energie er van boven komt en wordt het zelfs omgerekend naar bespaarde CO2 en hoeveel bomen we besparen.

Op de website van de parochie zal regelmatig vermeld worden hoeveel kWh we opgewekt hebben en hoeveel we bespaard hebben.

Als Fairtrade parochie zijn we nu dus nog groener geworden.

Harry Faassen

 

 

 

Opening

Vice-voorzitter Harry Faassen heet iedereen welkom en geeft het woord aan Leon Teubner. Deze neemt het bezinnend moment voor zijn rekening door een wijshedentekst over de essentie van het leven voor te lezen uit ‘Chassidische vertellingen’.

Daarna krijgt p. George Zeegers het woord. Hij vertelt over zijn ziekteproces, dat het ongewis is hoelang het nog zal duren, maar dat hij niet bang is. Hij hoopt dat we hem hier nog lange tijd zullen zien, maar we moeten er wel rekening mee houden dat het bergafwaarts gaat. Woensdag gaat hij op reis van het cadeau dat hij gekregen heeft.

Daarna spreekt Harry de agenda met ons door en bespreekt de wijzigingen per 1 november. Nieuwe leden zijn Henk Peters, vice-voorzitter bestuur, en PBG-leden Loek Elemans en Kees von Harenberg. Na acht jaar treden van het bestuur Harry Faassen, Jan van de Veerdonk en Tijn Schonk af en Peter Lammers van de PBG. Henk Peters spreekt de vertrekkers toe en bedankt hen.

Financiën

Lou Pinckaers geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2014 (ter inzage in infomap). We draaien met een positief saldo. Een behoorlijke positieve post is de winstuitkering op de beleggingen, die we doen bij het RK Beleggingsfonds. Deze keren jaarlijks de winst uit.

Op de begroting voor 2016 zijn extra uitgaven opgenomen voor gastpastores en cursuskosten lekenkader.

Gebouwen en installaties

Het woord is aan Jan van de Veerdonk, gebouwbeheerder. Hij geeft aan dat we in het afgelopen jaar de geluidsinstallatie en de ringleiding hebben vernieuwd, het orgel uitgebreid, de gasleiding verlegd, bomen gerooid aan de kant van de Carmelzaal, op diverse plaatsen het voegwerk hersteld, groot onderhoud uitgevoerd aan het dak, klein schilderwerk op de bovenverdieping en computers, telefoon en internet zijn vernieuwd.

We hebben besloten om te investeren in zonnepanelen. Dit is door het bisdom goedgekeurd. De zonnepanelen worden op het kerkgebouw geplaatst. Deze investering kost circa € 20.000,=, maar brengt op deze wijze meer op dan wanneer je dit bedrag zou beleggen.


Doorgaan in Vertrouwen

Henk Peters neemt het woord en licht toe hoe verder ‘na George’. De Karmel heeft aangegeven dat ze, zonder een termijn te noemen, wil dat wij een Karmelparochie blijven. De oplossing voor dit moment is dat ze invalpriesters sturen. Hoe we daarna verder gaan is nog een punt van zorg, omdat het bisdom wil dat er een pastoor wordt benoemd die in Oss woont. Voorlopig, tot er een priester in Oss woont, neemt Leon het leiderschap van de parochie op zich, waarbij hij alle vertrouwen krijgt van bestuur en PBG.

Henk en Marieke Peters hebben aan het begin van dit jaar een notitie opgesteld ‘Doorgaan in Vertrouwen’ waarover veel overleg tussen bestuur en PBG is geweest. Met deze notitie als leidraad is het jaarplan 2015/2016 opgesteld (ter inzage in infomap) dat door Henk wordt besproken.

We moeten anderen weer meer bij onze kerk betrekken en trots zijn op onszelf en op wat we doen (als parochie en parochianen). We zijn gastvrij en betrokken bij de ander. We zullen een minder klerikale parochie worden en meer moeten bouwen en vertrouwen op vrijwilligers. Het bisdom legt ons op dat er op zondag een eucharistieviering moet zijn. Daarom zal het kerkgebeuren waarvoor een priester nodig is zich in de toekomst meer concentreren op de zondag. Ook kijken we of het zinvol is om de familieviering naar de zondag te verplaatsen om de jongeren wat meer in het blikveld van de ouderen te laten komen. Op het digitale vlak (facebook, weblog, twitter, vieringen via internet) gaan we ons meer laten zien.

Rondvraag

  • Toerusting en vorming: We doen het met de menskracht die we in ons midden hebben en waar nodig/nuttig de nodige vorming en toerusting zullen ondergaan. Daar waar nodig zullen wij ook menskracht inhuren.

  • Rondom het 125-jarig bestaan van de Karmel in Oss is er van alles georganiseerd. Een hoogte-punt wordt bereikt in het weekend van 6, 7 en 8 november. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.

  • Viering 13 september: Deze is te bekijken via https://titusbrandsmaparochieoss.wordpress.com. De weekendpreken worden daarop ook gepubliceerd.

  • Informatieavond nieuwe parochianen: Jaarlijks organiseren we een avond voor geinteres-seerden.

Sluiting

We sluiten af met de zegen voor George.

 
Meer artikelen...