De structuur van onze parochie
De parochie is voor het grootste deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers die in het Bestuur, de Pastorale Beleidsgroep, de Beraden en vele Werkgroepen zorgdragen voor de uitvoering van de Missie. De opdrachten die voortvloeien uit de Missie zijn hieronder weergegeven: 

Opdrachten

·        Wij komen samen om Hem te vieren, te gedenken en te danken en ontvangen daarbij de  inspiratie om als gelovigen vorm en inhoud te geven aan ons dagelijks leven. We ontwikkelen diverse vormen van vieren die niemand uitsluiten.

·        Wij delen hoe we als gelovigen in het leven staan op het kruispunt van onze geloofstraditie en de eigen levenservaring. Daarmee inspireren we elkaar en verdiepen ons geloof. We staan open voor de interreligieuze dialoog met andersgelovigen in onze omgeving.

·        Wij hebben daadwerkelijk aandacht en zorg voor de medemens, die door allerlei (maatschappelijke) oorzaken lijdt, hongert, in nood verkeert, onderdak zoekt - dichtbij en veraf.

·        Wij scheppen voorwaarden voor de geloofsgemeenschap door het mogelijk maken van allerlei activiteiten en werken voortdurend aan een goede onderlinge samenhang en communicatie tussen en met de diverse werkgroepen. We grijpen kansen aan om naar buiten te treden door aan te sluiten bij niet-parochiële activiteiten.